Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1,Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí služby  uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica

zastúpená Ing. Jánom Pálkom – konateľom spoločnosti

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T

DIČ: 2021829843, IČDPH: SK2021829843

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK90 7500 0000 0040 0136 0946, SWIFT: CEKOSKBX

Telefonický kontakt: 034/654 51 67

E-mail: finest@finest.sk

(ďalej len „predávajúci“)    

a

Spotrebiteľ

 

Priezvisko, meno, titul: ........................................................................................................................................

Trvalé bydlisko:

Ulica a č. d.: ................................................................ Obec: .............................................. PSČ: .....................

Telefón 1: ........................................ Telefón 2: ....................................... E-mail: .............................................

Dátum narodenia: ................................................................ Číslo OP:...............................................................

Kontaktná adresa (v prípade, ak sa líši od adresy trvalého bydliska):

Ulica a č. d.: ................................................................ Obec: .............................................. PSČ: .....................

(ďalej len „spotrebiteľ“)     

                                                                                  Článok I.

Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi službu spočívajúcu v aplikácii nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie - NPMP (ďalej len „aplikácie“) v rozsahu:                          

Číslo služby:
Názov služby:
Zostava Biomag:
Časový rozsah aplikácie  :
Cena v EUR:
 
Aplikácia NPMP Biomag®
Biomag
          

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu rozsahu objednanej služby: ........................................................................

 

Článok II.

Dodacie a platobné podmienky

 

1.     Služba spočívajúca v aplikácii nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie - NPMP  je poskytovaná prostredníctvom zostavy Biomag (ďalej len „zostava“) a táto zostava bude spotrebiteľovi dodaná nasledujúcim spôsobom:

□   Pri podpise zmluvy splnomocneným zástupcom dodávateľa.

□   Prostredníctvom doručovateľa s tým, že dodávateľ odošle zostavu prostredníctvom dopravcu v 

      termíne po dohode so spotrebiteľom.

2.     Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu služby uvedenú v Článku I. tejto zmluvy  nasledovným spôsobom:

□         Hotovosť

□         Poštový peňažný poukaz

□         Platobný príkaz

□         Dobierka

                  Z toho uhradené pri podpise zmluvy ............................. EUR.

3.     Pokiaľ spotrebiteľ uhradí cenu služby poštovou poukážkou, alebo  prevodom na účet dodávateľa, je povinný tak učiniť najneskôr v lehote 3 dni od prevzatia tovaru.

4.     Spotrebiteľ môže uhradiť cenu služby aj kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

 

Článok III.

Výpožička

 

1.     Dodávateľ touto zmluvou poskytuje spotrebiteľovi zostavu Biomag do bezplatnej výpožičky na celú dobu platnosti tejto zmluvy.

2.     Dodávateľ odovzdal zostavu spotrebiteľovi pri podpise tejto zmluvy vrátane všetkých súčastí,  príslušnej a potrebnej dokumentácie, hlavne návodu na obsluhu a spotrebiteľ prevzatie svojim podpisom pod touto zmluvou potvrdzuje. Pri úhrade služby na dobierku, dodávateľ odovzdá zostavu spotrebiteľovi prostredníctvom služieb tretích subjektov. Spotrebiteľ potvrdí prevzatie zostavy zaplatením objednanej služby.

3.     Dodávateľ je povinný odovzdať spotrebiteľovi predmet výpožičky v takom technickom stave, aby bolo možné jeho riadne využitie k aplikácii služby podľa Čl. I. odst. 1 tejto zmluvy a v tomto stave zostavu po celú dobu výpožičky udržiavať.

4.     Spotrebiteľ je povinný zoznámiť sa s podmienkami používania zostavy, ktorá je predmetom tejto zmluvy a zabezpečiť ich bezpodmienečné dodržiavanie.  

5.     Spotrebiteľ nie je oprávnený zapožičať zostavu do užívania tretej osobe.

6.     Spotrebiteľ je povinný po skončení tejto zmluvy vrátiť zostavu, ktorá je predmetom výpožičky podľa tejto zmluvy dodávateľovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania zostavy  s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, do sídla dodávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. Priame náklady spojené s vrátením zostavy znáša spotrebiteľ. Zostava, ktorá je predmetom výpožičky podľa tejto zmluvy nesmie byť poškodená, znečistená, či iným spôsobom znehodnotená. O prevzatí zostavy bude dodávateľ spotrebiteľa informovať (telefonicky, e-mailom, listom).

7.     Spotrebiteľ je povinný konať v súlade s ustanovením § 661 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a predchádzať škodám na zostave, ktorá je predmetom výpožičky podľa tejto zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že zodpovedá  za poškodenie zostavy a že v takom prípade bude povinný  nahradiť vzniknutú škodu (napr. náklady na opravu veci).

 8.  V prípade, ak spotrebiteľ vráti dodávateľovi zostavu po ukončení doby výpožičky oneskorene, t.j. nedodrží  lehotu na vrátenie zostavy 5 dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy, zaväzuje sa spotrebiteľ zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý i začatý deň omeškania s vrátením zostavy. Maximálna výška zmluvnej pokuty podľa tohto ustanovenia je 2000 EUR. Zmluvná pokuta je splatná na základe vyúčtovania zmluvnej pokuty zo strany dodávateľa do 5 dní odo dňa doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty spotrebiteľovi. Toto ustanovenie sa neuplatní, pokiaľ doba poskytnutej služby uplynula a spotrebiteľ jasne deklaroval svoju vôľu predmet výpožičky vrátiť a nevrátenie

        predmetu výpožičky je zapríčinené predĺžením s jeho distribúciou prostredníctvom služieb tretích subjektov. Túto vôľu je spotrebiteľ povinný doložiť dodávateľovi doručením kópie dokladu o odovzdaní predmetu výpožičky k preprave dodávateľmi držiteľmi licencie k takejto službe.

9.     V prípade, ak spotrebiteľ nevráti dodávateľovi zostavu po ukončení doby výpožičky vôbec, zaväzuje sa spotrebiteľ zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR. Zmluvná pokuta je splatná na základe vyúčtovania zmluvnej pokuty zo strany dodávateľa do 5 dní odo dňa doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty spotrebiteľovi.

 

Článok IV.

Povinnosti spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za službu podľa Čl. I. odst. 1 tejto zmluvy dohodnutú cenu vo výške podľa Čl. I. odst. 1 tejto zmluvy.

2. Spotrebiteľ sa zväzuje v priebehu aplikácií dbať na všetky pokyny dodávateľa, postupovať striktne v súlade s písomnými inštrukciami, s bezpečnostnými pokynmi, s návodom na používanie zostavy, prostredníctvom ktorej je aplikácia používaná.

Článok V.

Povinnosti dodávateľa

1.     Dodávateľ je povinný podrobne zoznámiť spotrebiteľa so zostavou, prostredníctvom ktorej je aplikácia podľa Čl I. odst. 1 tejto zmluvy poskytovaná, hlavne s podmienkami a pravidlami použitia a ich účinkami.  

2.     V prípade, že zostava, prostredníctvom ktorej je poskytovaná aplikácia podľa Čl. I. odst. 1 tejto zmluvy pri prevzatí nie je v zhode s touto zmluvou, má spotrebiteľ právo na to, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu zostavu uviedol do stavu zodpovedajúceho podľa tejto  zmluvy.  

3.  Dodávateľ je ďalej povinný upozorniť spotrebiteľa na kontraindikácie, uvedené v návode na obsluhu       spojené s poskytovanou službou, predmetom ktorej je aplikácia podľa Čl. I. odst. 1 tejto zmluvy.

Článok VI.

Reklamačné konanie

1.     Spotrebiteľ je oprávnený počas trvania zmluvy reklamovať poskytovanú službu. Dodávateľ prípadnú vadu zostavy Biomag odstráni výmenou.

2.     Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nie sú dôvodom na výmenu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

3.     Reklamáciu je spotrebiteľ povinný uplatniť u dodávateľa v mieste jeho sídla. Osobné odovzdanie reklamovaného tovaru v sídle spoločnosti je možné uskutočniť v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod. Dovoľujeme si Vás požiadať o čo najpresnejšiu špecifikáciu vady a odporúčame uplatniť reklamáciu písomne. Záručné opravy sú vykonávané dodávateľom alebo jeho autorizovaným dodávateľom. Pre účely vykonania záručnej opravy stačí uplatniť reklamáciu u dodávateľa. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy je spotrebiteľ povinný po ukončení opravy tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

4.     Poverený pracovník dodávateľa rozhodne o reklamácii ihneď.

5.     Poverený pracovník dodávateľa vydá spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe vybavenia reklamácie – reklamačný list.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

1.     Spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

2.     Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je  spotrebiteľ povinný informovať dodávateľa o úmysle odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na adresu sídla dodávateľa, alebo na elektronickú adresu dodávateľa.

3.     O práve na odstúpenie od zmluvy bol spotrebiteľ informovaný pred spísaním zmluvy a to prostredníctvom písomného Poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ prevzal od predávajúceho Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

4.     Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.     Po odstúpení od zmluvy dodávateľ vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu služby. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka dodávateľ. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude dodávateľovi doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri jeho platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov, prípadne spôsobom, aký si dohodnú medzi sebou predávajúci a kupujúci.

6.     Platba za službu bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení zostavy späť na adresu dodávateľa, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie zostavy späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.     Spotrebiteľ zašle zostavu na adresu predávajúceho, alebo ho prinesie osobne na adresu sídla predávajúceho v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak zostavu spotrebiteľ odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

8.     Priame náklady na vrátenie zostavy znáša spotrebiteľ.

9.     Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty zostavy, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania so zostavou, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti zostavy.

10.  Ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť dodávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy dodávateľovi oznámil rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

11.  Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je spotrebiteľ v omeškaní so zaplatením ceny služby a pokiaľ spotrebiteľ nezaplatí dohodnutú cenu služby ani v dodatočnej lehote, ktorá mu bola písomne stanovená. V prípade, že spotrebiteľ nevráti zostavu dodávateľovi do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia dodávateľom, je dodávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR a to do 5 dní odo dňa doručenia zmluvnej pokuty spotrebiteľovi.

Článok VIII.

Predaj predmetu zmluvy

Dodávateľ služby sa zaväzuje spotrebiteľovi predať  zostavu po ukončení poskytovania služby podľa zmluvy o poskytnutí služby, pokiaľ o to spotrebiteľ prejaví výslovný záujem, a kúpnu cenu znížiť o čiastku, ktorú spotrebiteľ uhradil za dodanú službu v zmysle zmluvy o poskytnutí služby.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1.     Spotrebiteľ prehlasuje, že bol pred podpisom zmluvy riadne a podrobne oboznámený so zostavou, účinkami a hlavne s podmienkami a pravidlami použitia zostavy.

2.     Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol osobitne upozornený na kontraindikácie, uvedené v návode na obsluhu na strane .........5...... spojené s poskytovanou službou, predmetom ktorej je aplikácia podľa čl. I. odst. 1 tejto zmluvy.

3.     Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnými vzostupne číslovanými dodatkami, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

4.     Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia najmä Občianskym zákonníkom – Zákon číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

5.     Spotrebiteľ podpisom pod touto zmluvou udeľuje dodávateľovi ako správcovi osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa, e-mail, telefónne číslo a číslo dokladu totožnosti pre účely realizácie práv a povinností z tejto zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení dodávateľa spotrebiteľovi s tým, že osobné údaje budú spracovávane v súlade s príslušnými aktuálne platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. Bližšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a právnych predpisov, na základe ktorých je spracovanie uskutočnené, sú dostupné na stránkach dodávateľa www.finest.sk, alebo ich dodávateľ spotrebiteľovi ako subjektu na požiadanie poskytne.

6.     Súhlas so spracovaním osobných údajov je zo strany spotrebiteľa dodávateľovi poskytnutý dobrovoľne, na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať. Spotrebiteľ je tiež oprávnený odmietnuť zasielanie jednotlivých obchodných oznámení dodávateľa.

7.     Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

8.     Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Informácie poskytnuté pred uzavretím zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, s ktorými sa spotrebiteľ oboznámil pred uzatvorením tejto zmluvy.

9.  Táto zmluva je uzatvorená na dobu uvedenú v Čl. I odst. 2. tejto zmluvy.

V ……………………........................... dňa ………………….

 

Informácie poskytnuté pred uzavretím zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa

podľa § 3 Zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dodávateľ

FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica

 
zastúpená Ing. Jánom Pálkom – konateľom spoločnosti

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T

DIČ: 2021829843,

IČDPH: SK2021829843

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK90 7500 0000 0040 0136 0946, SWIFT: CEKOSKBX

Telefonický kontakt: 034/654 51 67

E-mail: finest@finest.sk

Charakter poskytovanej služby

Ponúkaná a poskytovaná služba je služba spočívajúca v aplikácii nízkofrekvenčnej pulzujúcej magnetoterapie NPMP (ďalej len aplikácia), ktorá má nasledujúce vlastnosti:

Polarita aplikátorov magnetoterapie Biomag®. Pulzy jednej polarity generované na prístrojoch magnetoterapie Biomag® umožňujú mať na aplikátoroch v určitom mieste vždy rovnakú polaritu.

Nižšie frekvencie magnetického poľa = 1 až 10 Hz. Pri nižších frekvenciách magnetického poľa prevládajú analgetické a myorelaxačné efekty.

Stredné frekvencie magnetického poľa = 10 až 15 Hz. Program prístrojov magnetoterapie Biomag® využívajúci strednú frekvenciu magnetického poľa majú predovšetkým protizápalové efekty vhodné pri chronických a degeneratívnych ochoreniach. Ďalej tieto frekvencie pôsobia vasodilatačne, teda zlepšujú prekrvenie a prúdenie miazgy a pôsobia tiež proti opuchom.

Vyššie frekvencie magnetického poľa =  do 25 Hz. Pri vyšších frekvenciách magnetického poľa prevládajú stimulačné efekty k podpore hojenia kostí, poúrazových stavov, popálenín a hojenia pri akútnych ochoreniach. Ďalšie účinky sú detoxikačné.

Frekvencie magnetického poľa nad 25 Hz (26 až 81 Hz). Tieto frekvencie magnetického poľa používame v prípadoch, kedy potrebujeme ďalej zvýšiť intenzitu účinku NPMP pri niektorých typoch postihnutia, napríklad popáleniny, ťažko sa hojace fraktúry a pakĺby.

Frekvencie magnetického poľa nad 25 Hz sú určené k výraznejšej podpore hojenia, regenerácii a detoxikácii. Využitie vyšších frekvencií je žiaduce konzultovať s lekárom poskytujúcim odbornú poradenskú službu pre pulzujúcu magnetoterapiu.

Služba spočívajúca v aplikácii nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie - NPMP  je poskytovaná prostredníctvom zostavy Biomag (ďalej aj len „zostava“).

Cena a dodanie služby

Celková cena služby vrátane dane z pridanej hodnoty je: ............................. EUR.

Náklady na dodanie zostavy znáša dodávateľ a nebudú spotrebiteľovi dodatočne účtované.
Spotrebiteľ môže uhradiť cenu za službu v hotovosti pri prevzatí zostavy od splnomocneného zástupcu dodávateľa, alebo poštovou poukážkou najneskôr v lehote 3 dni od prevzatia zostavy, alebo prevodom na účet dodávateľa IBAN: SK90 7500 0000 0040 0136 0946, SWIFT: CEKOSKBX najneskôr v lehote 3 dni od prevzatia zostavy, alebo na dobierku.

Dodávateľ služby sa zaväzuje spotrebiteľovi predať zostavu po ukončení poskytovania služby podľa zmluvy o poskytnutí služby, pokiaľ o to spotrebiteľ prejaví výslovný záujem, a kúpnu cenu znížiť o čiastku, ktorú spotrebiteľ uhradil za dodanú službu v zmysle zmluvy o poskytnutí služby.

Zostavu odovzdá spotrebiteľovi splnomocnený zástupca dodávateľa pri osobnej návšteve spotrebiteľa, po uzatvorení zmluvy o poskytnutí služby, alebo dodávateľ zostavu odošle prostredníctvom dopravcu v termíne po dohode so spotrebiteľom.

Začatie poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ udeľuje výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol poučený o právnych následkoch udelenia výslovného súhlasu so začatím poskytovania služby  pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, to jest že po úplnom vykonaní služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách, je povinný uhradiť dodávateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

Reklamačné konanie

Spotrebiteľ dostane pri prevzatí zostavy Biomag: Knihu Biomag, Váš sprievodca terapiou Biomag, Návod na obsluhu, Záručný list.

Spotrebiteľ je oprávnený počas trvania zmluvy reklamovať poskytovanú službu. Dodávateľ prípadnú vadu zostavy odstráni výmenou.

Ak ide o takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby zostava mohla byť riadne používaná, má spotrebiteľ právo na výmenu zostavy alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Takéto práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o vady odstrániteľné, ale spotrebiteľ, nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne používať.

Reklamáciu je spotrebiteľ povinný uplatniť u dodávateľa v mieste jeho sídla. Osobné odovzdanie reklamovanej zostavy v sídle spoločnosti je možné uskutočniť v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod. Dovoľujeme si Vás požiadať o čo najpresnejšiu špecifikáciu vady a odporúčame uplatniť reklamáciu písomne. Záručné opravy sú vykonávané dodávateľom alebo jeho autorizovaným dodávateľom. Pre účely vykonania záručnej opravy stačí uplatniť reklamáciu u dodávateľa. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy je spotrebiteľ povinný po ukončení opravy tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Poverený pracovník dodávateľa rozhodne o reklamácii ihneď.

Poverený pracovník dodávateľa vydá spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe vybavenia reklamácie – reklamačný list.

Sťažnosti a podnety spotrebiteľov možno uplatniť písomne na adrese dodávateľa FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica alebo elektronicky na adrese finest@finest.sk.

Informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú obsiahnuté v Poučení spotrebiteľa o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Dodávateľ zároveň poskytuje spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.

Zmluva o poskytnutí služby sa uzatvára na dobu určitú a to na  ............................................... mesiac(e).
 

Poučenie o  uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese FINEST Slovakia, spol. s r. o., Hollého 751/10, 905 01 Senica, adresa elektronickej pošty: finest@finest.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu služby. Náklady na doručenie zostavy k Vám znáša dodávateľ, preto tieto náklady pri odstúpení od zmluvy nevracia. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak výslovne nesúhlasíte s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov, prípadne spôsobom, aký si medzi sebou dohodneme.

Platba za službu Vám bude uhradená až po doručení zostavy späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie zostavy späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám zostavu späť alebo ju prineste na našu adresu v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak zostavu odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie zostavy znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty zostavy v dôsledku zaobchádzania s ňou iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti zostavy.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

 

V ……………………........................... dňa ………......………….

_______________________________                                  ________________________________________

                  Spotrebiteľ                                                          Dodávateľ: FINEST Slovakia, spol. s r.o.

                                                                                                    zastúpený splnomocneným zástupcom

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

 

Dodávateľ: FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica

Telefonický kontakt: 034/654 51 67, E-mail: finest@finest.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy číslo: ...........................................................................................

Dátum objednania služby: ....................................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...........................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa: .............................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): .........................................................

Dátum: .....................................................................

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH A CITLIVÝCH ÚDAJOV

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o.

so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica,

IČO: 36261742, IČ DPH: SK2021829843

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T, zastúpená pánom Ing. Jánom Pálkom, konateľom spoločnosti

email pre komunikáciu: finest@finest.sk

 (ďalej len „Spoločnosť“)

1.Spoločnosť týmto informuje o základných zásadách a princípoch v súlade s ustanovením čl. 13 a následného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe tých údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „obecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), na základe ktorých Spoločnosť ako správca osobných údajov v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu nakladá s osobnými údajmi Subjektu údajov, vrátane citlivých údajov, ako sú vymedzené v odkazovanej právnej úprave týkajúcich sa Subjektu údajov:

Meno a priezvisko:

2. Spoločnosť týmto výslovne upozorňuje hore označený subjekt údajov na špeciálnu úpravu spracovania zvláštnej kategórie osobných údajov, do ktorej patria údaje o rasovom či etnickom pôvode subjektu údajov, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstva v odboroch, zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácie a genetické a biometrické údaje (napr. otlačok prstov, snímok tváre, a pod.) subjektu údajov (ďalej len „citlivé údaje“).

ÚČEL SPRACOVANIA OsobnÝch a Citlivých údajOV

1.     Spoločnosť ako správca osobných údajov vrátane citlivých (ďalej len  „správca“) v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu, spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou, najmä v súlade s ustanovením čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, osobné údaje subjektu údajov vrátane citlivých údajov na tieto účely:

·       realizácia zmluvného vzťahu so subjektom údajov

·       vedenie vnútornej evidencie zákazníkov

·       zasielanie informácií a obchodných oznámení (len so súhlasom subjektu údajov).

2.     Spoločnosť získava osobné údaje od:

·       subjektu údajov

·       verejných evidencií

·       tretích osôb

3.     Oznámenie osobných a citlivých údajov subjektom údajov je úplne dobrovoľné v prípade, že je zmluva uzavretá priamo so subjektom údajov, alebo sú získavané so súhlasom subjektu údajov, , pokiaľ je zmluva uzavretá s treťou osobou. Oznámenie osobných a citlivých údajov, prípadne súhlas subjektu údajov s ich spracovaním, je základným predpokladom pre jednanie o možnosti uzavretia zmluvy, pre uzavretie alebo zmenu zmluvy, resp. pre poskytnutie dojednávaného predmetu plnenia, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov.

 

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH osobnÝch a CITLIvých údajOV

Osobné údaje subjektu údajov vrátane citlivých údajov sú spracovávané v rozsahu:

·       identifikační údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, adresné údaje  – adresu trvalého príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefónne  číslo, emailová adresa

·        citlivé údaje: základné údaje o aktuálnom zdravotnom stave a predpísanej liečbe.

DOBA SPRACOVANIA osobnÝch a citlivých ÚDAJOV

Osobné a citlivé údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a ďalej v určenom rozsahu po dobu vyplývajúcu zo súhlasu udeleného subjektom údajov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správca informuje subjekt údajov o nasledujúcich kontaktných údajoch pre umožnenie kontaktu subjektu údajov so správcom:

-        správcu je možné kontaktovať písomne na hore uvedenej adrese sídla správcu

-        správcu je možné kontaktovať písomne prostredníctvom emailové adresy: finest@finest.sk

 

INFORMÁCIE O PRÍPADNÝCH PRÍJEMCOCH A ÚMYSLU ODOVZDAŤ INFORMÁCIE

1.     Osobné a citlivé údaje poskytnuté subjektom údajov správca poskytuje nasledujúcim subjektom:

·       MUDr. Kopecký Viliam, MUDr. Bednarčík Peter, CSc.  (ďalej len „príjemcovia“):

-        za účelom posúdenia kontraindikácií na nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu.

2.     Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ osobnÝch  ÚDAJOV VRÁTANE citlivých údaJOV – informÁCIE o právAch subjektu údajOV

1.     Subjekt údajov má právo požiadať správcu o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných a citlivých údajov.

2.     Subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné a citlivé údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím za účelom spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných a citlivých údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.

3.     Subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné a citlivé údaje, ktoré sa  daného subjektu údajov týkajú a správca má povinnosť osobné a citlivé údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov stanovených obecným nariadením o ochrane osobných údajov.   

4.     Subjekt údajov má právo, aby správca obmedzil spracovanie osobných a citlivých údajov, v prípadoch stanovených obecným nariadením o ochrane osobných údajov.

5.     Subjekt údajov má právo získať osobné a citlivé údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu správca bránil, a to v prípadoch stanovených obecným nariadením o ochrane osobných údajov.  

6.     Pokiaľ je spracovanie osobných a citlivých údajov založené na súhlase so spracovaním osobných údajov poskytnuté subjektom údajov, má tento subjekt údajov právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

7.     Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že prišlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných a citlivých údajov, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu. Dozorným úradom  v Slovenskej republike je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Subjekt údajov sa po zoznámení zhora uvedenými informáciami týkajúcimi sa zhromažďovania a spracovávania  jeho citlivých údajov, výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým,  aby správca spoločnosti FINEST Slovakia, spol. s r. o., jeho citlivé údaje v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou Slovenskej republiky a Európskej únie zhromažďoval a spracovával.

V ……………………….dňa…………………….              

…………………………………….

                                                                                                        podpis subjektu údajov

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica

zastúpená Ing. Jánom Pálkom – konateľom spoločnosti

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T

DIČ: 2021829843, IČDPH: SK2021829843

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK90 7500 0000 0040 0136 0946, SWIFT: CEKOSKBX

Telefonický kontakt: 034/654 51 67

E-mail: finest@finest.sk

(ďalej len „predávajúci“)    

a

Spotrebiteľ

 

Priezvisko, meno, titul: ........................................................................................................................................

Trvalé bydlisko:

Ulica a č. d.: ................................................................ Obec: .............................................. PSČ: .....................

Telefón 1: ........................................ Telefón 2: ....................................... E-mail: .............................................

Dátum narodenia: ................................................................ Číslo OP:...............................................................

Kontaktná adresa (v prípade, ak sa líši od adresy trvalého bydliska):

Ulica a č. d.: ................................................................ Obec: .............................................. PSČ: .....................

(ďalej len „spotrebiteľ“)     

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy  a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Dodacie a platobné podmienky

1. Tovar bude kupujúcemu dodaný nasledujúcim spôsobom:

- Pri podpise zmluvy splnomocneným zástupcom predávajúceho.

- Prostredníctvom doručovateľa s tým, že predávajúci odošle tovar prostredníctvom dopravcu    v termíne po dohode s kupujúcim.

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Kúpnej zmluve nasledovným spôsobom:

- Hotovosť

- Poštový peňažný poukaz

-Platobný príkaz

- Úver

-Dobierka

3. Pokiaľ kupujúci uhradí kúpnu cenu poštovou poukážkou, alebo  prevodom na účet predávajúceho, je povinný tak učiniť najneskôr v lehote 3 dni od prevzatia tovaru.

4. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu aj kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

5. V prípade, že kupujúci uzatvorí zmluvu o úvere so splátkovou spoločnosťou ako úverovým veriteľom,  podmienky poskytnutia a splácania úveru kupujúcim sú dohodnuté s úverovým veriteľom v zmluve o poskytnutí úveru. V návrhu zmluvy o poskytnutí úveru je uvedená celková čiastka splatná spotrebiteľom, v ktorej sú zahrnuté aj úroky z poskytnutého úveru. Zmluvné strany sa dohodli, že výška prvej časti dohodnutej kúpnej ceny, ktorá bude hradená predávajúcemu v hotovosti  pri prevzatí tovaru, bude uvedená priamo v zmluve o poskytnutí úveru ako zaplatená hotovosť. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak úverový veriteľ odmietne uzavrieť s kupujúcim úverovú zmluvu za účelom úhrady kúpnej ceny tovaru, záväzok predávajúceho dodať tovar zaniká, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

3. Reklamačné konanie

1.    Kupujúci dostane pri prevzatí tovaru: Knihu Biomag,  Návod na obsluhu a Záručný list.

2.    Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, bežným opotrebením, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu či živelnými pohromami.

3.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vady. Rozpor s kúpnou zmluvou,  ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

4.    V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu tejto zmluve a to buď výmenou, alebo opravou. Ak však nie je takýto spôsob možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s touto zmluvou vedel alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil.

5.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak tovar nebol ešte použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

6.    Ak ide o takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Takéto práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ale kupujúci, nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne používať.

7.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nie sú dôvodom na výmenu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

8.    Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho v mieste jeho sídla. Osobné odovzdanie reklamovaného tovaru v sídle spoločnosti je možné uskutočniť v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod. Dovoľujeme si Vás požiadať o čo najpresnejšiu špecifikáciu vady a odporúčame uplatniť reklamáciu písomne. Záručné opravy sú vykonávané predávajúcim alebo jeho autorizovaným dodávateľom. Pre účely vykonania záručnej opravy stačí uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy je kupujúci povinný po ukončení opravy tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

9.    Poverený pracovník predávajúceho rozhodne o reklamácii ihneď. V prípadoch, ak sa vyžaduje nezávislé posúdenie výrobku, rozhodne zákonom vstanovenej lehote.

10. Poverený pracovník predávajúceho vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe vybavenia reklamácie – reklamačný list.

4. Odstúpenie od zmluvy

1.    Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2.    Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je  kupujúci povinný informovať predávajúceho o úmysle odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na adresu sídla predávajúceho, alebo na elektronickú adresu predávajúceho.

3.    O práve na odstúpenie od zmluvy bol kupujúci informovaný pred spísaním kúpnej zmluvy a to prostredníctvom písomného Poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci prevzal od predávajúceho Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

4.    Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.    Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov, prípadne spôsobom, aký si dohodnú medzi sebou predávajúci a kupujúci.

6.    Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.    Kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho, alebo ho prinesie osobne na adresu sídla predávajúceho v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

8.    Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

9.    Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny a pokiaľ kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu ani v dodatočnej lehote, ktorá mu bola písomne stanovená. V prípade, že kupujúci nevráti tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia predávajúcim, je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR a to do 5 dní odo dňa doručenia zmluvnej pokuty kupujúcemu.

5. Záverečné ustanovenia

1.    Kupujúci prehlasuje, že bol pred podpisom zmluvy riadne a podrobne oboznámený s tovarom a jeho účinkami a hlavne s podmienkami a pravidlami jeho použitia.

2.    Kupujúci potvrdzuje, že bol osobitne upozornený na kontraindikácie magnetoterapie, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu na strane 5.

3.    Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnými vzostupne číslovanými dodatkami, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

4.    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia najmä Občianskym zákonníkom – Zákon číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

5.    Kupujúci podpisom pod touto zmluvou udeľuje predávajúcemu ako správcovi osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa, e-mail, telefónne číslo a číslo dokladu totožnosti pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúceho kupujúcemu s tým, že osobné údaje budú spracovávane v súlade s príslušnými aktuálne platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. Bližšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a právnych predpisov, na základe ktorých je spracovanie uskutočnené, sú dostupné na stránkach predávajúceho www.finest.sk, alebo ich predávajúci kupujúcemu ako subjektu na požiadanie poskytne.

6.    Súhlas so spracovaním osobných údajov je zo strany kupujúceho predávajúcemu poskytnutý dobrovoľne, na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať. Kupujúci je tiež oprávnený odmietnuť zasielanie jednotlivých obchodných oznámení predávajúceho.

7.    Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

8.    Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.

9.    Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Informácie poskytnuté pred uzavretím zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, s ktorými sa kupujúci oboznámil pred uzatvorením tejto zmluvy.

Informácie poskytnuté pred uzavretím zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho podľa § 3 Zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predávajúci

FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica

zastúpená Ing. Jánom Pálkom – konateľom spoločnosti

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T

DIČ: 2021829843

IČDPH: SK2021829843

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK90 7500 0000 0040 0136 0946, SWIFT: CEKOSKBX

Telefonický kontakt: 034/654 51 67

E-mail: finest@finest.sk

Hlavné vlastnosti tovaru

Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy je prístroj na aplikáciu nízkofrekvenčnej pulzujúcej magnetoterapie NPMP (ďalej len aplikácia), ktorá má nasledujúce vlastnosti:

Polarita aplikátorov magnetoterapie Biomag®. Pulzy jednej polarity generované na prístrojoch magnetoterapie Biomag® umožňujú mať na aplikátoroch v určitom mieste vždy rovnakú polaritu.

Nižšie frekvencie magnetického poľa = 1 až 10 Hz. Pri nižších frekvenciách magnetického poľa prevládajú analgetické a myorelaxačné efekty.

Stredné frekvencie magnetického poľa = 10 až 15 Hz. Program prístrojov magnetoterapie Biomag® využívajúci strednú frekvenciu magnetického poľa majú predovšetkým protizápalové efekty vhodné pri chronických a degeneratívnych ochoreniach. Ďalej tieto frekvencie pôsobia vasodilatačne, teda zlepšujú prekrvenie a prúdenie miazgy a pôsobia tiež proti opuchom.

Vyššie frekvencie magnetického poľa =  do 25 Hz. Pri vyšších frekvenciách magnetického poľa prevládajú stimulačné efekty k podpore hojenia kostí, poúrazových stavov, popálenín a hojenia pri akútnych ochoreniach. Ďalšie účinky sú detoxikačné.

Frekvencie magnetického poľa nad 25 Hz (26 až 81 Hz). Tieto frekvencie magnetického poľa používame v prípadoch, kedy potrebujeme ďalej zvýšiť intenzitu účinku NPMP pri niektorých typoch postihnutia, napríklad popáleniny, ťažko sa hojace fraktúry a pakĺby.

Frekvencie magnetického poľa nad 25 Hz sú určené k výraznejšej podpore hojenia, regenerácii a detoxikácii. Využitie vyšších frekvencií je žiaduce konzultovať s lekárom poskytujúcim odbornú poradenskú službu pre pulzujúcu magnetoterapiu.

Cena a dodanie tovaru

Celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty je: ......................... EUR.

Náklady na dodanie tovaru znáša predávajúci a nebudú kupujúcemu dodatočne účtované. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí tovaru od splnomocneného zástupcu predávajúceho, alebo poštovou poukážkou najneskôr v lehote 3 dni od prevzatia tovaru, alebo prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK90 7500 0000 0040 0136 0946, SWIFT: CEKOSKBX najneskôr v lehote 3 dni od prevzatia tovaru, alebo na dobierku, alebo prostredníctvom úveru.

Tovar odovzdá kupujúcemu splnomocnený zástupca predávajúceho pri osobnej návšteve kupujúceho, po uzatvorení kúpnej zmluvy, alebo predávajúci odošle tovar prostredníctvom dopravcu v termíne po dohode s kupujúcim. 

Reklamačné konanie

Kupujúci dostane pri prevzatí tovaru: Knihu Biomag,  Návod na obsluhu a Záručný list.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, mechanickým

poškodením, bežným opotrebením, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu či živelnými pohromami.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vady. Rozpor s kúpnou zmluvou,  ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu tejto zmluve a to buď výmenou, alebo opravou. Ak však nie je takýto spôsob možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s touto zmluvou vedel alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak tovar nebol ešte použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Takéto práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ale kupujúci, nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne používať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nie sú dôvodom na výmenu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho v mieste jeho sídla. Osobné odovzdanie reklamovaného tovaru v sídle spoločnosti je možné uskutočniť v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod. Dovoľujeme si Vás požiadať o čo najpresnejšiu špecifikáciu vady a odporúčame uplatniť reklamáciu písomne. Záručné opravy sú vykonávané predávajúcim alebo jeho autorizovaným dodávateľom. Pre účely vykonania záručnej opravy stačí uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy je kupujúci povinný po ukončení opravy tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Poverený pracovník predávajúceho rozhodne o reklamácii ihneď. V prípadoch, ak sa vyžaduje nezávislé posúdenie výrobku, v zákonom stanovenej lehote.

Poverený pracovník predávajúceho vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe vybavenia reklamácie – reklamačný list.

Sťažnosti a podnety kupujúcich možno uplatniť písomne na adrese predávajúceho FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica alebo elektronicky na adrese finest@finest.sk.

 

Informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú obsiahnuté v Poučení spotrebiteľa o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci zároveň poskytuje spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia najmä Občianskym zákonníkom – Zákon číslo
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a Zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica, adresa elektronickej pošty: finest@finest.sk . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Náklady na doručenie tovaru k Vám znáša predávajúci, preto tieto náklady pri odstúpení od zmluvy nevracia. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

 

Predávajúci: FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica

Telefonický kontakt: 034/654 51 67, E-mail: finest@finest.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy číslo: ................................................................................................

Dátum objednania tovaru/dátum prijatia tovaru: ........................................................................................................

Meno a priezvisko kupujúceho (spotrebiteľa): ...........................................................................................................

Adresa kupujúceho (spotrebiteľa): ...............................................................................................................................

Podpis kupujúceho (spotrebiteľa), ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe: .............................................

Dátum: ..........................................