Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

 

FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica

zastúpená Ing. Jánom Pálkom – konateľom spoločnosti

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T

DIČ: 2021829843, IČDPH: SK2021829843

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK90 7500 0000 0040 0136 0946, SWIFT: CEKOSKBX

Telefonický kontakt: 034/654 51 67

E-mail: finest@finest.sk

(ďalej len „predávajúci“)    

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy  a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Dodacie a platobné podmienky

1. Tovar bude kupujúcemu dodaný nasledujúcim spôsobom:

- Pri podpise zmluvy splnomocneným zástupcom predávajúceho.

- Prostredníctvom doručovateľa s tým, že predávajúci odošle tovar prostredníctvom dopravcu    v termíne po dohode s kupujúcim.

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Kúpnej zmluve nasledovným spôsobom:

- Hotovosť

- Poštový peňažný poukaz

-Platobný príkaz

- Úver

-Dobierka

3. Pokiaľ kupujúci uhradí kúpnu cenu poštovou poukážkou, alebo  prevodom na účet predávajúceho, je povinný tak učiniť najneskôr v lehote 3 dni od prevzatia tovaru.

4. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu aj kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

5. V prípade, že kupujúci uzatvorí zmluvu o úvere so splátkovou spoločnosťou ako úverovým veriteľom,  podmienky poskytnutia a splácania úveru kupujúcim sú dohodnuté s úverovým veriteľom v zmluve o poskytnutí úveru. V návrhu zmluvy o poskytnutí úveru je uvedená celková čiastka splatná spotrebiteľom, v ktorej sú zahrnuté aj úroky z poskytnutého úveru. Zmluvné strany sa dohodli, že výška prvej časti dohodnutej kúpnej ceny, ktorá bude hradená predávajúcemu v hotovosti  pri prevzatí tovaru, bude uvedená priamo v zmluve o poskytnutí úveru ako zaplatená hotovosť. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak úverový veriteľ odmietne uzavrieť s kupujúcim úverovú zmluvu za účelom úhrady kúpnej ceny tovaru, záväzok predávajúceho dodať tovar zaniká, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

3. Reklamačné konanie

1.    Kupujúci dostane pri prevzatí tovaru: Knihu Biomag,  Návod na obsluhu a Záručný list.

2.    Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, bežným opotrebením, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu či živelnými pohromami.

3.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vady. Rozpor s kúpnou zmluvou,  ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

4.    V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu tejto zmluve a to buď výmenou, alebo opravou. Ak však nie je takýto spôsob možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s touto zmluvou vedel alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil.

5.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak tovar nebol ešte použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

6.    Ak ide o takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Takéto práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ale kupujúci, nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne používať.

7.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nie sú dôvodom na výmenu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

8.    Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho v mieste jeho sídla. Osobné odovzdanie reklamovaného tovaru v sídle spoločnosti je možné uskutočniť v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod. Dovoľujeme si Vás požiadať o čo najpresnejšiu špecifikáciu vady a odporúčame uplatniť reklamáciu písomne. Záručné opravy sú vykonávané predávajúcim alebo jeho autorizovaným dodávateľom. Pre účely vykonania záručnej opravy stačí uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy je kupujúci povinný po ukončení opravy tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

9.    Poverený pracovník predávajúceho rozhodne o reklamácii ihneď. V prípadoch, ak sa vyžaduje nezávislé posúdenie výrobku, rozhodne zákonom vstanovenej lehote.

10. Poverený pracovník predávajúceho vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe vybavenia reklamácie – reklamačný list.

4. Odstúpenie od zmluvy

1.    Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2.    Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je  kupujúci povinný informovať predávajúceho o úmysle odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na adresu sídla predávajúceho, alebo na elektronickú adresu predávajúceho.

3.    O práve na odstúpenie od zmluvy bol kupujúci informovaný pred spísaním kúpnej zmluvy a to prostredníctvom písomného Poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci prevzal od predávajúceho Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

4.    Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.    Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov, prípadne spôsobom, aký si dohodnú medzi sebou predávajúci a kupujúci.

6.    Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.    Kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho, alebo ho prinesie osobne na adresu sídla predávajúceho v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

8.    Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

9.    Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny a pokiaľ kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu ani v dodatočnej lehote, ktorá mu bola písomne stanovená. V prípade, že kupujúci nevráti tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia predávajúcim, je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR a to do 5 dní odo dňa doručenia zmluvnej pokuty kupujúcemu.

5. Záverečné ustanovenia

1.    Kupujúci prehlasuje, že bol pred podpisom zmluvy riadne a podrobne oboznámený s tovarom a jeho účinkami a hlavne s podmienkami a pravidlami jeho použitia.

2.    Kupujúci potvrdzuje, že bol osobitne upozornený na kontraindikácie magnetoterapie, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu na strane 5.

3.    Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnými vzostupne číslovanými dodatkami, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

4.    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia najmä Občianskym zákonníkom – Zákon číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

5.    Kupujúci podpisom pod touto zmluvou udeľuje predávajúcemu ako správcovi osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa, e-mail, telefónne číslo a číslo dokladu totožnosti pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúceho kupujúcemu s tým, že osobné údaje budú spracovávane v súlade s príslušnými aktuálne platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. Bližšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a právnych predpisov, na základe ktorých je spracovanie uskutočnené, sú dostupné na stránkach predávajúceho www.finest.sk, alebo ich predávajúci kupujúcemu ako subjektu na požiadanie poskytne.

6.    Súhlas so spracovaním osobných údajov je zo strany kupujúceho predávajúcemu poskytnutý dobrovoľne, na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať. Kupujúci je tiež oprávnený odmietnuť zasielanie jednotlivých obchodných oznámení predávajúceho.

7.    Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

8.    Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.

9.    Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Informácie poskytnuté pred uzavretím zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, s ktorými sa kupujúci oboznámil pred uzatvorením tejto zmluvy.

Informácie poskytnuté pred uzavretím zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho podľa § 3 Zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predávajúci

FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica

zastúpená Ing. Jánom Pálkom – konateľom spoločnosti

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T

DIČ: 2021829843

IČDPH: SK2021829843

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK90 7500 0000 0040 0136 0946, SWIFT: CEKOSKBX

Telefonický kontakt: 034/654 51 67

E-mail: finest@finest.sk

Hlavné vlastnosti tovaru

Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy je prístroj na aplikáciu nízkofrekvenčnej pulzujúcej magnetoterapie NPMP (ďalej len aplikácia), ktorá má nasledujúce vlastnosti:

Polarita aplikátorov magnetoterapie Biomag®. Pulzy jednej polarity generované na prístrojoch magnetoterapie Biomag® umožňujú mať na aplikátoroch v určitom mieste vždy rovnakú polaritu.

Nižšie frekvencie magnetického poľa = 1 až 10 Hz. Pri nižších frekvenciách magnetického poľa prevládajú analgetické a myorelaxačné efekty.

Stredné frekvencie magnetického poľa = 10 až 15 Hz. Program prístrojov magnetoterapie Biomag® využívajúci strednú frekvenciu magnetického poľa majú predovšetkým protizápalové efekty vhodné pri chronických a degeneratívnych ochoreniach. Ďalej tieto frekvencie pôsobia vasodilatačne, teda zlepšujú prekrvenie a prúdenie miazgy a pôsobia tiež proti opuchom.

Vyššie frekvencie magnetického poľa =  do 25 Hz. Pri vyšších frekvenciách magnetického poľa prevládajú stimulačné efekty k podpore hojenia kostí, poúrazových stavov, popálenín a hojenia pri akútnych ochoreniach. Ďalšie účinky sú detoxikačné.

Frekvencie magnetického poľa nad 25 Hz (26 až 81 Hz). Tieto frekvencie magnetického poľa používame v prípadoch, kedy potrebujeme ďalej zvýšiť intenzitu účinku NPMP pri niektorých typoch postihnutia, napríklad popáleniny, ťažko sa hojace fraktúry a pakĺby.

Frekvencie magnetického poľa nad 25 Hz sú určené k výraznejšej podpore hojenia, regenerácii a detoxikácii. Využitie vyšších frekvencií je žiaduce konzultovať s lekárom poskytujúcim odbornú poradenskú službu pre pulzujúcu magnetoterapiu.

Cena a dodanie tovaru

Celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty je: ......................... EUR.

Náklady na dodanie tovaru znáša predávajúci a nebudú kupujúcemu dodatočne účtované. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí tovaru od splnomocneného zástupcu predávajúceho, alebo poštovou poukážkou najneskôr v lehote 3 dni od prevzatia tovaru, alebo prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK90 7500 0000 0040 0136 0946, SWIFT: CEKOSKBX najneskôr v lehote 3 dni od prevzatia tovaru, alebo na dobierku, alebo prostredníctvom úveru.

Tovar odovzdá kupujúcemu splnomocnený zástupca predávajúceho pri osobnej návšteve kupujúceho, po uzatvorení kúpnej zmluvy, alebo predávajúci odošle tovar prostredníctvom dopravcu v termíne po dohode s kupujúcim. 

Reklamačné konanie

Kupujúci dostane pri prevzatí tovaru: Knihu Biomag,  Návod na obsluhu a Záručný list.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, mechanickým

poškodením, bežným opotrebením, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu či živelnými pohromami.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vady. Rozpor s kúpnou zmluvou,  ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu tejto zmluve a to buď výmenou, alebo opravou. Ak však nie je takýto spôsob možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s touto zmluvou vedel alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak tovar nebol ešte použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Takéto práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ale kupujúci, nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne používať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nie sú dôvodom na výmenu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho v mieste jeho sídla. Osobné odovzdanie reklamovaného tovaru v sídle spoločnosti je možné uskutočniť v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod. Dovoľujeme si Vás požiadať o čo najpresnejšiu špecifikáciu vady a odporúčame uplatniť reklamáciu písomne. Záručné opravy sú vykonávané predávajúcim alebo jeho autorizovaným dodávateľom. Pre účely vykonania záručnej opravy stačí uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy je kupujúci povinný po ukončení opravy tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Poverený pracovník predávajúceho rozhodne o reklamácii ihneď. V prípadoch, ak sa vyžaduje nezávislé posúdenie výrobku, v zákonom stanovenej lehote.

Poverený pracovník predávajúceho vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe vybavenia reklamácie – reklamačný list.

Sťažnosti a podnety kupujúcich možno uplatniť písomne na adrese predávajúceho FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica alebo elektronicky na adrese finest@finest.sk.

 

Informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú obsiahnuté v Poučení spotrebiteľa o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci zároveň poskytuje spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia najmä Občianskym zákonníkom – Zákon číslo
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a Zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica, adresa elektronickej pošty: finest@finest.sk . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Náklady na doručenie tovaru k Vám znáša predávajúci, preto tieto náklady pri odstúpení od zmluvy nevracia. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

 

Predávajúci: FINEST Slovakia, spol. s r. o., IČO: 36 261 742, so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica

Telefonický kontakt: 034/654 51 67, E-mail: finest@finest.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy číslo: ................................................................................................

Dátum objednania tovaru/dátum prijatia tovaru: ........................................................................................................

Meno a priezvisko kupujúceho (spotrebiteľa): ...........................................................................................................

Adresa kupujúceho (spotrebiteľa): ...............................................................................................................................

Podpis kupujúceho (spotrebiteľa), ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe: .............................................

Dátum: ..........................................