Spracovanie osobných údajov

 Kto je správca?

Spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica, IČO: 36261742, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T.

Ako nás môžete kontaktovať?
Ak sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu doby spracovávania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: finest@finest.sk

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte:

Meno
Priezvisko
Ulica a č.p., PSČ, Mesto
Kontaktný telefón
E-mailová adresa

a to za účelom kontaktovania k vyskúšaniu magnetoterapeutického prístroja značky BIOMAG.

Tieto údaje budú spracované len po dobu nevyhnutne nutnú k vyskúšaniu prístroja. Maximálne po dobu 1 roka.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe Vášho súhlasu môžeme využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielené reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roka od udelenia súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu v priebehu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Odovzdávanie osobných údajov 3. stranám.
K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečného spracovania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré  nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie alebo spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade budeme na spracovateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

SmartSelling a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372

Súhlas so spracovaním môžete odvolať odoslaním požiadavky na e-mailovou adresu: finest@finest.sk

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielené reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame na spracovanie?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané  cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

Odovzdávanie údajov mimo EÚ

Údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú  zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: finest@finest.sk

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou a je v súlade so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práva na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo  neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak dáte námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý).
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo systému i zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH A CITLIVÝCH ÚDAJOV

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o.

so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica,

IČO: 36261742, IČ DPH: SK2021829843

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T, zastúpená pánom Ing. Jánom Pálkom, konateľom spoločnosti

email pre komunikáciu: finest@finest.sk

 (ďalej len „Spoločnosť“)

1.Spoločnosť týmto informuje o základných zásadách a princípoch v súlade s ustanovením čl. 13 a následného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe tých údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „obecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), na základe ktorých Spoločnosť ako správca osobných údajov v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu nakladá s osobnými údajmi Subjektu údajov, vrátane citlivých údajov, ako sú vymedzené v odkazovanej právnej úprave týkajúcich sa Subjektu údajov:

Meno a priezvisko:
 

2. Spoločnosť týmto výslovne upozorňuje hore označený subjekt údajov na špeciálnu úpravu spracovania zvláštnej kategórie osobných údajov, do ktorej patria údaje o rasovom či etnickom pôvode subjektu údajov, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstva v odboroch, zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácie a genetické a biometrické údaje (napr. otlačok prstov, snímok tváre, a pod.) subjektu údajov (ďalej len „citlivé údaje“).

ÚČEL SPRACOVANIA osobných a citlivých údajov

1.    Spoločnosť ako správca osobných údajov vrátane citlivých (ďalej len  „správca“) v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu, spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou, najmä v súlade s ustanovením čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, osobné údaje subjektu údajov vrátane citlivých údajov na tieto účely:

·         realizácia zmluvného vzťahu so subjektom údajov

·         vedenie vnútornej evidencie zákazníkov

·         zasielanie informácií a obchodných oznámení (len so súhlasom subjektu údajov).

2.    Spoločnosť získava osobné údaje od:

·         subjektu údajov

·         verejných evidencií

·         tretích osôb

3.    Oznámenie osobných a citlivých údajov subjektom údajov je úplne dobrovoľné v prípade, že je zmluva uzavretá priamo so subjektom údajov, alebo sú získavané so súhlasom subjektu údajov, pokiaľ je zmluva uzavretá s treťou osobou. Oznámenie osobných a citlivých údajov, prípadne súhlas subjektu údajov s ich spracovaním, je základným predpokladom pre jednanie o možnosti uzavretia zmluvy, pre uzavretie alebo zmenu zmluvy, resp. pre poskytnutie dojednávaného predmetu plnenia, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov.

 

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH osobnÝch a CITLIvých údajOV

Osobné údaje subjektu údajov vrátane citlivých údajov sú spracovávané v rozsahu:

·         identifikační údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, adresné údaje  – adresu trvalého príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefónne  číslo, emailová adresa

·          citlivé údaje: základné údaje o aktuálnom zdravotnom stave a predpísanej liečbe.

DOBA SPRACOVANIA osobných a citlivých ÚDAJOV

Osobné a citlivé údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a ďalej v určenom rozsahu po dobu vyplývajúcu zo súhlasu udeleného subjektom údajov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správca informuje subjekt údajov o nasledujúcich kontaktných údajoch pre umožnenie kontaktu subjektu údajov so správcom:

-          správcu je možné kontaktovať písomne na hore uvedenej adrese sídla správcu

-          správcu je možné kontaktovať písomne prostredníctvom emailové adresy: finest@finest.sk

INFORMÁCIE O PRÍPADNÝCH PRÍJEMCOCH A ÚMYSLU ODOVZDAŤ INFORMÁCIE

1.    Osobné a citlivé údaje poskytnuté subjektom údajov správca poskytuje nasledujúcim subjektom:

·         MUDr. Kopecký Viliam, MUDr. Bednarčík Peter, CSc.  (ďalej len „príjemcovia“):

-          za účelom posúdenia kontraindikácií na nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu.

2.    Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ osobnÝch  ÚDAJOV VRÁTANE citlivých údaJOV – informÁCIE o právAch subjektu údajOV

1.    Subjekt údajov má právo požiadať správcu o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných a citlivých údajov.

2.    Subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné a citlivé údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím za účelom spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných a citlivých údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.

3.    Subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné a citlivé údaje, ktoré sa  daného subjektu údajov týkajú a správca má povinnosť osobné a citlivé údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov stanovených obecným nariadením o ochrane osobných údajov.   

4.    Subjekt údajov má právo, aby správca obmedzil spracovanie osobných a citlivých údajov, v prípadoch stanovených obecným nariadením o ochrane osobných údajov.

5.    Subjekt údajov má právo získať osobné a citlivé údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu správca bránil, a to v prípadoch stanovených obecným nariadením o ochrane osobných údajov.  

6.    Pokiaľ je spracovanie osobných a citlivých údajov založené na súhlase so spracovaním osobných údajov poskytnuté subjektom údajov, má tento subjekt údajov právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

7.    Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že prišlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných a citlivých údajov, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu. Dozorným úradom  v Slovenskej republike je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Subjekt údajov sa po zoznámení zhora uvedenými informáciami týkajúcimi sa zhromažďovania a spracovávania  jeho citlivých údajov, výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým,  aby správca spoločnosti FINEST Slovakia, spol. s r. o., jeho citlivé údaje v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou Slovenskej republiky a Európskej únie zhromažďoval a spracovával.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018.