Reklamačný poriadok

 

1.    Kupujúci dostane pri prevzatí tovaru: Rady a tipy, ako používať zariadenie Biomag v praxi, Návod na obsluhu a Záručný list.

2.    Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, bežným opotrebením, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu či živelnými pohromami.

3.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vady. Rozpor s kúpnou zmluvou,  ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

4.    V prípade že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu tejto zmluve a to buď výmenou, alebo opravou. Ak však nie je takýto spôsob možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s touto zmluvou vedel alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil.

5.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak tovar nebol ešte použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

6.    Ak ide o takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Takéto práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o vady odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne používať.

7.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nie sú dôvodom na výmenu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

8.    Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho v mieste jeho sídla. Osobné odovzdanie reklamovaného tovaru v sídle spoločnosti je možné uskutočniť v pracovných dňoch od 08.00 hod do 16.00 hod. Dovoľujeme si Vás požiadať o čo najpresnejšiu špecifikáciu vady a odporúčame uplatniť reklamáciu písomne. Záručné opravy sú vykonávané predávajúcim alebo jeho autorizovaným dodávateľom. Pre účely vykonania záručnej opravy stačí uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy je kupujúci povinný po ukončení opravy tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

9.    Poverený pracovník predávajúceho rozhodne o reklamácii ihneď. V prípadoch, ak sa vyžaduje nezávislé posúdenie výrobku rozhodne sa o reklamácii zákonom vstanovenej lehote.

10.  Poverený pracovník predávajúceho vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe vybavenia reklamácie – reklamačný list.