MUDr. Peter Bednarčík CSc.

MUDr. Peter Bednarčík CSc.

Vedúci lekársky poradca
Věnuji se využití nízkofrekvenčního magnetického pole k podpoře hojení a regenerace organismu a jeho celkovému léčebnému využití. Od roku 1998 se aktivně věnuji poradenské činnosti v oblasti pulzní magnetoterapie. Od roku 2003 působím jako odborný lékařský konzultant pro zákazníky firmy Biomag.

Pulzová magnetoterapia

 • školiaca a poradenská činnosť v oblasti vývoja
 • testovanie a využitie doplnkov stravy v prevencii s cieľom upevniť a skvalitniť stav zdravia
 • ďalšie využitie doplnkov stravy ako podpornej liečby pre celý rad závažných zdravotných postihnutí
 • poradenská činnosť v oblasti pulzovej magnetoterapie – od r. 1998
 • od roku 2003 odborný lekársky konzultant pre zákazníkov firmy Biomag
 • spoluautor kníh Zdravie a magnetoterapia Biomag (do roku 2015 8. vydaní)

Profesný životopis

 • 1979 ukončenie štúdia všeobecného lekárstva VLVDÚ JEP a LF UK v Hradci Králové, udelenie titulu MUDr.
 • 1983 atestácia 1.stupňa v odbore Hygiena a epidemiológia
 • 1990 nadstavbová atestácia z odboru Hygiena práce a choroby z povolania
 • 1992 obhájenie kandidátskej dizertačnej práce, udelenie titulu CSc.
 • 1994 kvalifikačný kurz ekológov Ministerstva obrany (MNO, VLA JEP, NATO SCHOOL -SHAPE)
 • 1997- doposiaľ množstvo kurzov a školení zameraných na oblasť hygieny práce

Doterajšie pôsobenie

 • 1980-1981 lekár vojenského útvaru
 • 1981-1985 epidemiológ obvodu v Žatci, od roku 1983 v Brne
 • 1985-1994 odborný asistent hygieny práce na Katedre vojenskej hygieny VLA JEP Hradec Králové (Vojenská lekárska akadémia J. E. Purkyně)
 • 1994-1997 vedúci oddelenia pracovného lekárstva a fyziológie práce KHS Hradec Králové
 • 1997-2006 vedeckopedagogický pracovník Katedry vojenskej hygieny VLA JEP Hradec Králové
 • 2006-2014 vedúci skupiny hygieny práce katedry vojenskej hygieny FVZ UO Hradec Králové (neskôr Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Hradec Králové – FVZ UO)
 • 2015 – Po odchode do dôchodku sa aktívne podieľa na poradenskej činnosti vo firme Biomag Jičín v oblasti magnetoterapie a ďalej poskytuje konzultácie v oblasti podpornej liečby nádorových, autoimunitných chorôb a v oblasti prevencie chorôb pre firmy Arek Praha a Phyto Prostějov.

Pedagogická činnosť

 • pregraduálne a postgraduálne vyučovanie poslucháčov FVZ UO Hradec Králové, príslušníkov zdravotníckej služby AČR, príslušníkov zahraničných misií pred výjazdom
 • vedenie kurzov pre IPVZ Praha
 • atestačná príprava lekárov
 • školiteľ doktorandského študijného programu „vojenská hygiena a choroby z povolania“

Vedecko výskumná činnosť

 • zameranie práce na problematiku hygieny práce, chorôb z povolania a komunálnej hygieny s dôrazom na pôsobenie negatívnych faktorov pracovného a životného prostredia na organizmus, hodnotenie ich odozvy na zdravotný stav exponovaných, ďalej zameranie na prevenciu závažných ochorení a poškodenia zdravia
 • autor a spoluautor na viac ako 200 publikáciách, prednáškach, záverečných výskumných správach, učebných textoch, monografiách a expertízach novo zavádzanej techniky
  Ako vedecko – pedagogický pracovník Vojenskej lekárskej akadémie sa desiatky rokov venoval hodnoteniu fyziologických a patologických zmien organizmu pri expozíciách, fyzikálnym faktorom životného a pracovného prostredia vrátane elektromagnetického žiarenia, mikrovĺn, hluku a vibráciám.

Odborne posudzoval zdravotné riziká pri prevádzke EBR radaru v prípade jeho inštalácie v SR v rámci protiraketovej obrany.

Dlhodobo sa venuje využitiu nízkofrekvenčného magnetického poľa na podporu hojenia a regeneráciu organizmu a jeho celkovému liečebnému využitiu.

Z tejto činnosti čerpal počas spolupráce pri vývoji a posudzovaní prístrojov Biomag – prístrojov na nízkofrekvenčnú pulzovú magnetoterapiu.